AMOS unIQ - Uniek onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Amsterdam

AMOS unIQ

Als onderwijsgroep AMOS zijn we er trots op dat we vanaf schooljaar 2012-2013 voltijds basisonderwijs aan hoogbegaafde kinderen kunnen aanbieden. AMOS unIQ biedt een plek voor kinderen met een hoger leervermogen om zich, samen met gelijkgestemde klasgenoten (peers), te ontwikkelen. Inmiddels bieden we dit aan op vier van onze locaties in Amsterdam.

Met de naam AMOS unIQ geven wij ons HB-onderwijs een herkenbare plek op de scholen. Wij kiezen voor unIQ omdat het weergeeft hoe wij bij AMOS kijken naar onze leerlingen. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen gaven en talenten. Wij bieden een breed aanbod waarin wij elk kind een veilige plek bieden, ook kinderen met een uitzonderlijk IQ.

Visie en Strategie

AMOS unIQ is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen – dat zijn kinderen met een IQ hoger dan 130, die veel informatie kunnen verwerken, creatief zijn, een brede belangstelling hebben en het leuk vinden om dingen te onderzoeken. Vaak denken en leren zij op een andere manier dan hun leeftijdsgenoten. Ze zijn verder in hun ontwikkeling en stellen andere vragen. Daardoor is de omgang met leeftijdsgenoten soms lastig, terwijl ze er emotioneel gezien wél behoefte aan hebben.

AMOS unIQ biedt deze kinderen een plek waar zij op hun eigen intellectuele niveau worden uitgedaagd, terwijl ze tegelijk om kunnen gaan met leeftijdsgenootjes die net zoals zij hoogbegaafd zijn. Kinderen met alle overtuigingen en achtergronden zijn welkom.

Onze drie speerpunten zijn:

  1. Kinderen een veilige, leuke schooltijd bieden
  2. Kinderen veel leren, zodat zij op de juiste plek terecht komen in het voortgezet onderwijs
  3. Kinderen een brede kijk op de wereld meegeven

Strategie

Onze focus ligt in de eerste plaats bij het welzijn van het kind en zijn of haar ontwikkeling. We willen dat de leerlingen goed in hun vel zitten, zich veilig voelen en vooruitgang boeken. De lesstof die binnen AMOS unIQ aangeboden wordt, past bij de intelligentie van de leerlingen. De leerdoelen van kernvakken zoals rekenen en taal zijn hetzelfde als in het regulier onderwijs, maar kunnen veel kortere tijd behandeld. Daardoor blijft er tijd over voor andere vakken zoals Spaans, science, informatica of filosofie. Ook onderdelen als kunst, cultuur, sport en sociale omgang staan op het programma. De hoogbegaafde leerlingen van AMOS unIQ werken ook aan hun executieve vaardigheden en ze ‘leren te leren’. Door dit brede aanbod levert AMOS unIQ hoogbegaafde leerlingen af die goed voorbereid aan hun middelbare schoolperiode kunnen beginnen, en later hun plek kunnen innemen in de maatschappij met een positief zelfbeeld en veel van hun talenten beschikbaar.

Onderwijsprogramma

AMOS unIQ is relatief nieuw (sinds schooljaar 2012), en blijft volop in ontwikkeling. Van het uitwerken van een visie en onderwijsconcept tot de toepassing in de praktijk; het gebeurt allemaal in een kort tijdsbestek met voortdurend de drive om onderwijs van hoge kwaliteit aan te bieden. Bij dit proces zijn vele partijen betrokken. Er is een aangepast curriculum ontwikkeld, dat wordt gecombineerd met een speciale aanpak op pedagogisch en didactisch gebied. Er worden leerkrachten aangetrokken met ervaring. Zij worden in- en extern geschoold in het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen. Samen verzorgen wij een onderwijsaanbod dat voldoet aan de inhoudelijk eisen die door de overheid aan het basisonderwijs worden gesteld, en tegelijk aan de unieke behoefte van hoogbegaafde kinderen op cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied. Uw kind wordt uitgedaagd en kan zich gewaardeerd en veilig voelen.

Gift en vrienden van AMOS unIQ

Voor het inhuren van de vakleerkrachten voor onze extra vakken (op dit moment: Spaans, Chinees en schaken) zijn wij volledig afhankelijk van giften. Gemiddeld genomen is er per leerling een bedrag van € 380 nodig om dit aanbod in stand te houden. Wij zouden het erg waarderen wanneer u per kind dat AMOS unIQ bezoekt een gift van € 380 overmaakt op NL46 RABO 0393 8123 40. Kan en wilt u meer geven, dan mag dat natuurlijk! U helpt ons dan om lagere giften door mensen met een kleinere beurs op te vangen en zo AMOS unIQ voor iedereen in stand en toegankelijk te houden. Door onze ANBI-status is uw gift fiscaal aftrekbaar. De komende tijd zult u vanuit de Vrienden van AMOS unIQ geïnformeerd worden over activiteiten voor u als ouder/verzorger.

Aanmelden

Aanmelding bij AMOS unIQ begint met het invullen van alle gegevens en het toesturen van de formulieren. Minimaal nodig zijn het aanmeldingsformulier, de oudervragenlijst en het onderzoeksverslag (mits uw kind al getest is), niet ouder dan 2 jaar. De leerkrachtvragenlijst bij voorkeur ook; als u echter om u moverende redenen de huidige school nog niet over de aanmelding voor AMOS unIQ wilt informeren, kan het leerkrachtvragenformulier in een later stadium nog worden aangeleverd.

U vindt de door u dan wel door de leerkracht in te vullen formulieren hier:

Aanmeldingsformulier PDF
Aanmeldingsformulier Word Docx
Aanvullende vragenlijst ouders Word Doc
Aanvullende vragenlijst ouders PDF
Aanvullende vragenlijst leerkracht Word Doc
Aanvullende vragenlijst leerkracht PDF

Procedure

U ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Als de minimaal vereiste documenten aanwezig zijn, worden deze doorgestuurd naar de toelatingscommissie. Bij veel belangstelling is de volgorde van aanmelding belangrijk. De datum die geldt als aanmeldingsdatum is die waarop het aanmeldingsformulier door AMOS is ontvangen.

De orthopedagoge beoordeelt het dossier en geeft een eerste advies. Bij een positief advies; uw kind is plaatsbaar voor AMOS uniQ, ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek (intakegesprek) met u als ouders en met uw kind, de directeur en de intern begeleider van de school (of orthopedagoge van AMOS). Dit gesprek vindt overigens eerst plaats als daadwerkelijk uitzicht is op plaatsing; als er dus plek is op de door u gewenste school. Als uw kind bijvoorbeeld niet het eerstvolgende schooljaar maar het schooljaar erop geplaatst kan worden, vindt het kennismakingsgesprek later plaats. Uiteraard voordat het nieuwe schooljaar begint.

De toelatingscommissie gebruikt verder de gegevens van de school van herkomst van uw kind (onderzoeksverslagen, gesprekken en informatie van ouders en school) om te beoordelen of uw kind toegelaten kan worden bij AMOS unIQ. Het orthoteam van AMOS ondersteunt bij dit proces.

Vóór definitieve plaatsing loopt uw kind minimaal een week mee in de beoogde AMOS unIQ groep. De beslissing over de toelating van uw kind kan in overleg met de leerkracht van de groep definitief worden na deze dagen. U ontvangt hierover bericht van de toelatingscommissie. Na het bericht over de toelating wordt uw kind ingeschreven in een van de groepen van AMOS unIQ op De Poseidon, De Vlinderboom, De Bonkelaar of De Nelson Mandelaschool. Als uw kind is aangenomen maar er is nog geen plaats, plaatsen wij hem of haar op de wachtlijst; zodra een plaats vrijkomt ontvangt u daarvan bericht.

U kunt uw kind al op een vroege leeftijd aanmelden. Instromen bij AMOS unIQ kan echter pas vanaf groep 4. Als uw kind voor groep 3 wordt aangemeld, wordt hij/zij geplaatst in de reguliere groep 3. De leerkachten van groep 3 en unIQ 3/4/5 gaan met elkaar een plusaanbod creëren dat voldoende tegemoet komt aan de doelgroep HB kinderen die op den duur gaat doorstromen naar unIQ 4/5 zodat deze leerlingen voldoende uitdagingen krijgen in een reguliere groep. Dat betekent:

  1. Voor nieuwe leerlingen van buitenaf (zij-instromers) dat zij niet eerder geplaatst kunnen worden dan groep 4 of bij voldoende plek in kunnen stromen in de reguliere groep 3 met een passend onderwijsaanbod.
  2. Voor HB leerlingen die al op school zitten dat zij gewoon vanuit de kleutergroep doorstromen naar de reguliere groep 3 met een plus aanbod.

Vanzelfsprekend kunnen ook zittende plus leerlingen (niet HB) profiteren van dit extra aanbod.

Zie verder ook FAQ.

Uit de FAQ

We zijn in augustus 2012 begonnen met twee groepen op twee locaties (Poseidon en De Vlinderboom); een groep in de middenbouw en een groep in de bovenbouw. Inmiddels bestaan de Vlinderboom en de Poseidon uit drie groepen. Op de Poseidon hebben we een groep 4/5, een groep 6/7 en een groep 7/8. Op De Vlinderboom een groep 4/5, een groep 6/7 en een groep 7/8. Onze locatie op De Bonkelaar bestaat vooralsnog uit twee groepen, een groep 5/6 en een groep 7/8. De locatie op de Nelson Mandelaschool is in augustus 2015 gestart met een groep 5/6/7. Op dit moment heeft de Nelson een groep 7-8. De locatie streeft ernaar om in het schooljaar 2018 – 2019 te starten met een groep 5/6/8. De groepen maken gewoon deel uit van de scholen. Ze krijgen aangepast onderwijs, maar waar mogelijk wordt samengewerkt en samengespeeld met de andere kinderen. De combinaties die gemaakt worden zijn afhankelijk van de instroom en kunnen per jaar verschillen.

Contact

AMOS unIQ
Hogeweg 61
1098 CA, AMSTERDAM

T: 020 - 463 81 00 (administratieve contactpersoon: Nel Westra)
E: amosuniq@amosonderwijs.nl

NOVILO

Voor de ontwikkeling van AMOS unIQ werkt AMOS o.a. samen met Novilo . Novilo begeleidt basisscholen bij het creëren van een plek voor hoogbegaafde leerlingen – soms in de klas, en soms zoals in ons geval via voltijds basisonderwijs. Alle medewerkers van Novilo hebben praktijkervaring met het onderwijs aan hoogbegaafden. Bovendien delen we een passie met Novilo: het verlangen om passend onderwijs te realiseren voor het hoogbegaafde kind..

Ouderbijdrage AMOS unIQ

Vanaf 1 augustus 2017 wordt de basis van het onderwijs binnen AMOS unIQ betaald vanuit de middelen voor passend onderwijs die AMOS als bestuur voor alle leerlingen ontvangt. Deze middelen dienen evenwichtig te worden verdeeld onder verschillende leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben. AMOS unIQ kent hierdoor een grens aan het maximum aanmeldingen. Voor alle AMOS unIQ locaties samen geldt een maximum van 160 leerlingen. Wel vragen wij nog een vrijwillige ouderbijdrage van €225 per leerling om de kosten van excursies en extra activiteiten te dekken. Deze bijdrage is aanvullend op de reguliere vrijwillige ouderbijdrage van de school. Wij verzoeken de ouders van de AMOS unIQ-leerlingen vriendelijk om de genoemde ouderbijdrage jaarlijks voor 1 oktober te betalen op rekening NL46 RABO 0393 8123 40 of ons te machtigen dit bedrag d.m.v. automatische incasso van hun rekening af te schrijven. Hiervoor ontvangen de betreffende ouders aan het begin van het schooljaar een brief met antwoordstrook. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar bij het niet voldoen van deze bijdrage kan het zijn dat wij uw kind uit moeten sluiten van deelname aan deze excursies, uiteraard is er dan een vervangend onderwijsprogramma voor deze kinderen..

Locaties

AMOS biedt AMOS unIQ aan op vier locaties: basisschool De Vlinderboom in Amsterdam-West, de Poseidon op IJburg, de Bonkelaar in Amsterdam-Noord en de Nelson Mandelaschool in Oost. Op De Vlinderboom en de Poseidon zijn er drie groepen. Op de Bonkelaar vooralsnog twee en op de Nelson Mandelaschool één. Er kunnen 20 kinderen per groep worden geplaatst. De groepen maken gewoon deel uit van de vier scholen. Ze krijgen aangepast onderwijs, maar waar mogelijk wordt samengewerkt en samengespeeld met de andere kinderen.

De vier scholen werken allemaal volgens een bijzonder onderwijsconcept. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor het aanbieden van AMOS unIQ. Het uitgangspunt van AMOS unIQ is namelijk het ontwikkelingsgericht onderwijs, iets waar deze scholen al helemaal op ingesteld zijn.

Poseidon

Poseidon is een snel groeiende basisschool op IJburg voor daltononderwijs en nieuwe media. De school hanteert een continurooster en vindt het belangrijk dat kinderen structuur meekrijgen en uitgedaagd worden. Kijk voor meer informatie over de school op de website www.deposeidon.nl.

De Vlinderboom

De Vlinderboom is een kleine en fijne basisschool gelegen in de levendige Kinkerbuurt in Oud West. De school onderscheidt zich door het uitgangspunt van het 'natuurlijk leren'. Dat is een onderwijsvorm waarbij de lesstof steeds gecombineerd wordt met prikkelende en uitdagende opdrachten. De theorie volgt de praktijk, dat is het idee. Kinderen leren om ondernemend te zijn en te werken aan hun eigen talenten en mogelijkheden. Meer informatie vindt u op www.basisschooldevlinderboom.nl.

De Bonkelaar

Op de Bonkelaar in Amsterdam Noord is er veel aandacht voor wat ieder kind persoonlijk nodig heeft. Kinderen die hun specifieke talenten willen ontwikkelen kunnen terecht binnen de verlengde schooldag. In de bovenbouw wordt actief gewerkt aan ICT-vaardigheden. Er is binnen het onderwijs aandacht voor kinderen die extra begeliding nodig hebben, én voor kinderen die ene stap verder zijn. Er is een Plusgroep voor, waar gewerkt wordt aan projecten en Spaans. Meer over de bonkelaar op www.debonkelaar.nl.

De Nelson Mandelaschool

Sinds augustus 2015 is de Nelson Mandelaschool gevestigd aan de Laing’s Nekstraat 44 in de Transvaalbuurt. Op deze prachtige nieuwe locatie wordt op een professionele manier met onderwijs omgegaan. Dit betekent in de eerste plaats dat de school een goed, volledig en uitdagend onderwijsprogramma aanbiedt, aangepast aan ieders niveau en mogelijkheden in een leeromgeving die veiligheid en geborgenheid uitstraalt. Meer lezen? www.nelsonmandelaschool.nl