Informatiepagina Coronavirus - AMOS Onderwijs

Informatiepagina Coronavirus

Deze pagina bevat een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over het onderwijs binnen AMOS ten tijde van maatregelen rondom het coronavirus. Ons beleid is dat de school van uw kind(eren) u regelmatig met een korte nieuwsbrief op de hoogte houdt van de eigen schoolsituatie. Als stadsbrede scholenkoepel heeft AMOS scholen die verschillen van elkaar in type onderwijs of de soort wijk waarin ze staan. In alle gevallen vraagt onderwijs in deze periode iets van onze leerkrachten maar ook veel van u als ouder/verzorger. Vanuit AMOS en al onze scholen willen we onze oprechte waardering uitspreken voor de wijze waarop u als ouder / verzorger ons ondersteunt en ondersteund heeft. AMOS handhaaft de richtlijnen volgens het meest recente protocol van 20 oktober 2020. Het protocol Basisonderwijs vindt u hieronder.
RIVM-richtlijnen leidend

Als scholengroep volgen wij de richtlijnen van het RIVM, ten tijde van sluiting en daarna. Mocht het nodig zijn passen wij beleid of dagelijkse praktijk aan op eventuele wijzigingen in deze richtlijnen. Ze zijn te vinden op de website van het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus).

Protocol Basisonderwijs 20 oktober 2020

Algemeen / Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s
Scholen hanteren de RIVM-richtlijn: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: • Tussen leerlingen onderling én tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.1 • Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. • Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van één of meer bevestigde besmettingen met COVID-19 als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd. Zie: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
Algemeen / Fysiek contact
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar. • Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden. • Er worden geen handen geschud. • Hoesten/niezen in de elleboog. • Niet aan je gezicht zitten. • Voor sommige doelgroepen van leerlingen is het noodzakelijk dat er afwijkende besluiten genomen moeten worden door de school.
Algemeen / Hygiënemaatregelen
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen. Denk hierbij aan: • Handen wassen met water en zeep: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang. • Gebruik van papieren handdoekjes. • Oppervlakten reinigen met water en zeep. Een of meerdere personeelsleden moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: • Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd. Voor personeelsleden in het regulier basisonderwijs is het niet verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondneusmasker te dragen. Lokaal kan besloten worden dit bij verplaatsingen van volwassenen buiten het leslokaal (waarbij de 1,5m afstand niet gegarandeerd kan worden) wel dringend aan volwassenen te adviseren. Indien dit niet geadviseerd wordt kan elk personeelslid hier alsnog zelf toe besluiten bij verplaatsingen buiten het leslokaal. Het is van het grootste belang hier te benadrukken dat het uitdragen en toepassen van de 1,5m afstandsregel en de overige hygiënemaatregelen prioriteit hebben.
Algemeen / Hygiëneregeling leermiddelen
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplekken dienen bij gebruik door meerdere leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep. Ook materialen die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat schoon gemaakt met water en zeep. Voor elektronica: gebruik oppervlaktesprays voor elektronica.
Algemeen / Schoonmaak
Dagelijks intensieve schoonmaak door schoonmaakprofessionals. De nadruk ligt op contactpunten en de toiletbediening. Prullenbakken worden dagelijks geleegd.
Aanwezigheid / Aanwezigheid van leerlingen op school en (les)aanbod
Alle leerlingen gaan volledig naar school. Tussen leerlingen onderling én tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand gehandhaafd te worden. • Voor groepsactiviteiten in de school zoals bijv. vieringen en musicals geldt het dringende advies om dit te organiseren met enkel de aanwezigheid van leerlingen en personeelsleden. Hierbij dienen de personeelsleden onderling wel de 1,5 meter afstand te handhaven. • Voor groepsactiviteiten buiten de school zoals bijv. schoolreisjes, excursies en schoolkampen geldt in eerste instantie het advies van de overheid om de reisbewegingen zoveel als mogelijk te beperken. Indien een school besluit toch een activiteit te organiseren op een andere locatie, dan zijn de regels zoals die gelden op die locatie van toepassing. • Voor elke groepsactiviteit geldt: de afweging over het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM. • Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van blaasinstrumenten is voor leerlingen in het primair onderwijs toegestaan. • Voor bewegingsonderwijs, zie link: kvlo.nl/hulp-en-advies/ juridisch-onderwijs-cao/onderwijstype-of--thema/protocol-poschooljaar-2020-2021.html. Gymlessen gaan door. Kleedkamers en douches in externe sportaccommodaties kunnen openblijven voor bewegingsonderwijs in het regulier basisonderwijs.
Aanwezigheid / Les op afstand
Voor leerlingen die vanwege de RIVM richtlijnen of lokale maatregelen, geen fysiek onderwijs mogen/kunnen volgen.
Aanwezigheid / Aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals
Gezien de huidige ontwikkelingen wordt van scholen gevraagd zeer kritisch af te wegen in hoeverre de aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en/of (externe) professionals strikt noodzakelijk is. Indien de school besluit externen toe te laten dan zal zij de gezondheidscheck moeten hanteren en de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen toepassen.
Aanwezigheid / Oudergesprekken en ouderavonden
Voor alle vormen van contact(en) met ouders/verzorgers geldt dat dit in beginsel digitaal plaatsvindt. Oudergesprekken: Indien in uitzonderlijke situaties wordt besloten een gesprek binnen de school te voeren dan geldt: Oudergesprekken op de schoollocatie kunnen enkel plaatsvinden met het strikt toepassen van de gezondheidscheck en de 1,5 meter afstand tussen volwassenen. Ouderavonden en overige ouderbijeenkomsten: Mocht de school toch een bijeenkomst voor ouders op de schoollocatie organiseren dan gelden de regels voor bijeenkomsten in binnenruimtes: minder dan 30 personen, met inachtneming van 1,5 meter afstand, gezondheidscheck en hygiënemaatregelen.
In en rondom het schoolgebouw / Algemeen
Van scholen wordt gevraagd zoveel als mogelijk een bijdrage te leveren aan het kunnen toepassen van de afstandsregels tussen volwassenen. Aan scholen wordt daarom geadviseerd ouders/ verzorgers erop te wijzen buiten het schoolgebouw te blijven en in de schoolomgeving ten minste de 1,5 meter afstand te bewaren. Hieronder volgt een enkele specificering.
In en rondom het schoolgebouw / Schoolplein
Ouder(s)/verzorger(s) begeven zich bij voorkeur niet op het schoolplein, tenzij het benutten van het schoolplein noodzakelijk is voor: • de lokale omstandigheden t.b.v. het waarborgen van de 1,5m afstand tussen volwassenen; • het bewaken van de verkeersveiligheid; • het bieden van looproutes om de school(omgeving) met inachtneming van de 1,5 m afstand te verlaten; • maatwerk op basis van leeftijdscohorten; denk hierbij aan het toegang verlenen tot het schoolplein voor ouders/verzorgers van de jongste leerlingen van de school; • het toepassen van de algemeen geldende richtlijnen.
In en rondom het schoolgebouw / Looproutes in en om de school
De school hanteert looproutes waar dit een bijdrage levert in de school(omgeving) aan de geldende afstandsregels tussen volwassenen.
In en rondom het schoolgebouw / Brengen, halen en benutten van de schoollocatie
• Om voldoende afstand tussen volwassenen te garanderen kunnen scholen ervoor kiezen om te werken met gespreide breng- en haaltijden of het schoolplein (deels) benutten om volwassenen te spreiden. • Indien ouders/verzorgers hun kinderen brengen/halen, dan wordt scholen geadviseerd om ouders/verzorgers erop te wijzen buiten school te blijven en afstand van elkaar te houden. • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. Bij het benutten van de schoolaccommodatie voor andere activiteiten dan onderwijs: Als de schoolaccommodatie ná schooltijd gebruikt wordt door/verhuurd wordt aan externen, dan gelden de regels voor bijeenkomsten in binnenruimtes (max. 30 personen met inachtneming van 1,5 meter afstand).
In en rondom het schoolgebouw / Leerlingenvervoer
De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor de kinderen in het basisonderwijs op de reguliere wijze. De koepelorganisatie voor het Bedrijfspersonenvervoer heeft haar eigen coronaprotocol. Meer informatie over het taxivervoer vindt u via: knv.nl/coronaprotocollen/
In en rondom het schoolgebouw / Ventilatie
De ventilatie (luchtverversing) dient in elke verblijfsruimte te voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen en te passen bij de gebruiksfunctie en bezettingsgraad van de ruimte. Lucht lokalen en andere ruimtes meerdere keren per dag door ramen en deuren 10-15 minuten per keer tegenover elkaar open te zetten (als er geen personen in de ruimte aanwezig zijn) Als recirculatie toegepast wordt, draag er dan zorg voor dat bij gemeenschappelijke ruimtes ook voldoende verse buitenlucht wordt toegevoegd. Recirculeren (zonder voldoende luchtverversing) is geen vervanging voor ventileren. Vermijd verder het ontstaan van luchtstromen door mobiele (zwenk) ventilatoren en airco’s in gemeenschappelijke ruimtes. Indien er geen andere mogelijkheid is tot verkoeling, zorg er dan voor dat er geen luchtstroom van persoon naar persoon gaat. Voor een volledig overzicht van richtlijnen rondom ventilatie wordt verwezen naar weeropschool.nl/ventilatie en naar de algemene richtlijnen van het RIVM (lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19).
Gezondheid / Medisch handelen / verzorgende handelingen
Medische handelingen kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden uitgevoerd. Indien een individueel personeelslid behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan in die situatie een persoonlijke afweging gemaakt worden. Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg in het regulier én speciaal basisonderwijs moeten worden uitgevoerd waarbij normaal gesproken handschoenen worden gedragen, wordt geadviseerd deze nu ook te dragen, verder worden extra persoonlijke beschermingsmiddelen zoals niet-chirurgische mondneusmaskers geadviseerd.
Gezondheid / Wegstuurbeleid
• Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 4, gaat het personeelslid naar huis. • Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 3, gaat de leerling naar huis. Specifiek is de volgende maatregel van kracht: • Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald. Aan scholen wordt geadviseerd ouders/verzorgers erop te wijzen buiten school te blijven en afstand van elkaar te houden.
Gezondheid / Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid. Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar school. Thuisblijven en testen* is wel nodig als kinderen: • een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen • deel uitmaken van een uitbraakonderzoek • ernstig ziek zijn * Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool hoeven niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering. Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven: • als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde klachten; • als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19; • als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden. Voor meer informatie zie: rivm.nl/coronaviruscovid-19/kinderen • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis. • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. • Als het personeelslid een nauw contact is geweest van een bevestigde COVID-19 patiënt dan moet het personeelslid 10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contact van langer dan 15 min. op minder dan 1,5m afstand. lci.rivm.nl/informatie-nauwe-contacten-patient • Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: • Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen • Leerlingen op de basisschool hoeven wegens het huidige aangescherpte testbeleid niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering. • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts. • Voor meer informatie in dit kader zie ook: Kinderen, school en COVID-19 en RIVM Handreiking contact- en uitbraakonderzoek bij kinderen.
Gezondheid / Thuisblijf regels – gezondheid personeel
De school past RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid. • Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland met de volgende klachten thuis blijven: • Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn. • Hoesten. • Verhoging of koorts > 38°C. • Moeilijk ademen/benauwdheid. • Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping). • Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Het personeelslid mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/leefregels • Wanneer een personeelslid positief getest is op corona en een verminderde weerstand heeft dan mag hij/zij pas uit isolatie als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 en het minimaal 14 dagen geleden is dat hij/zij ziek werd. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/leefregels • Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis. Zie ook: lci.rivm.nl/informatiebrief-niet-bevestigdepatient • Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. • Als het personeelslid geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: Ici.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis. • Als het personeelslid een nauw contact is geweest van een bevestigde COVID-19 patiënt dan moet het personeelslid 10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contact van langer dan 15 min. op minder dan 1,5m afstand. lci.rivm.nl/informatienauwe-contacten-patient • Personeelsleden met klachten nemen contact op met de arbo-/ bedrijfsarts. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: • Iedereen met één of meer van eerdergenoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen • Het personeelslid blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke werkzaamheden personeelslid eventueel vanuit huis kan doen). • Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de arbo-/ bedrijfsarts of behandelend arts en werkgever). • Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever). • Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig. • Medische informatie van het personeelslid wordt niet gedeeld met de werkgever of collega’s. • De arbo-/bedrijfsarts kan hierbij betrokken worden. • Een personeelslid dat 28 weken of meer zwanger is moet 1,5m afstand tot alle anderen (dus ook leerlingen op de basisschool). Dit leidt er in de meeste situaties in de praktijk toe dat dit personeelslid vanaf het derde trimester ander werk moet doen waarbij wel afstand gehouden kan worden. Meer informatie over zwangerschap, werk en COVID-19 is te vinden op: lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19
Gezondheid / In thuisquarantaine na verblijf in het buitenland
Ouders, onderwijspersoneel en kinderen ouder dan 12 jaar krijgen - net als iedereen in Nederland - na een verblijf in een land waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Zie voor meer informatie: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/vakantie-ineigen-land-en-reizen-naar-het-buitenland. Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen. Uitzondering op de thuisquarantaine: Leerlingen van 4 t/m 12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en meedoen met sportactiviteiten. Zij blijven thuis bij gezondheidsklachten (zie hoofdstuk IV, paragraaf 3).
Gezondheid / Wanneer mogen kinderen weer naar school als hun ouders positief getest zijn? Vormen kinderen met ouders in een vitaal beroep hierop een uitzondering?
De term ‘vitaal beroep’ dateert nog uit de tijd van de schoolsluiting in het voorjaar. Tijdens die sluiting moesten scholen voor opvang zorgen voor kinderen van ouders met een vitaal beroep. In het geval van positief geteste personen is het niet van belang in welke beroepsgroep hij/zij werkzaam is. Kinderen van de basisschoolleeftijd vormen geen uitzondering op de quarantaineregels voor huisgenoten. Zij dienen vanaf het moment dat de huisgenoten/ouders klachtenvrij zijn 10 dagen thuis te blijven. Je hebt als school wel de plicht om de kinderen gedurende de quarantaine zo goed als mogelijk thuisonderwijs te geven.
Capaciteit / Beschikbaarheid personeel
Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen.