Informatiepagina Coronavirus - AMOS Onderwijs

Informatiepagina Coronavirus

Deze pagina bevat een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over het onderwijs binnen AMOS ten tijde van maatregelen rondom het coronavirus. Ons beleid is dat de school van uw kind(eren) u regelmatig met een korte nieuwsbrief op de hoogte houdt van de eigen schoolsituatie. Als stadsbrede scholenkoepel heeft AMOS scholen die verschillen van elkaar in type onderwijs of de soort wijk waarin ze staan. In alle gevallen vraagt onderwijs in deze periode iets van onze leerkrachten maar ook veel van u als ouder/verzorger. Vanuit AMOS en al onze scholen willen we onze oprechte waardering uitspreken voor de wijze waarop u als ouder / verzorger ons ondersteunt en ondersteund heeft. Voorlopig handhaaft AMOS de richtlijnen van vóór de zomer. Omdat we niet weten waar ouders op vakantie zijn geweest en of iedereen de juiste quarantaine regels wel in acht neemt, blijven we de komende weken, tot 1 september, terughoudend met ouders de school in laten.
RIVM-richtlijnen leidend

Als scholengroep volgen wij de richtlijnen van het RIVM, ten tijde van sluiting en daarna. Mocht het nodig zijn passen wij beleid of dagelijkse praktijk aan op eventuele wijzigingen in deze richtlijnen. Ze zijn te vinden op de website van het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus).

Protocol volledig openen basisonderwijs met ingang van 8 juni

Wat zijn de regels vanuit het kabinetsbesluit die met ingang van 8 juni 2020 van toepassing zijn op de scholen in het basisonderwijs:
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. 2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas. 8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s
Scholen hanteren de RIVM-richtlijn: lci.rivm.nl/richtlijnen/ covid-19. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. • Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. • Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden. • Scholen melden zich bij de GGD wanneer sprake is van 3 of meer leerlingen met ziekteverschijnselen per groep
Fysiek contact
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. • Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden. • Er worden geen handen geschud. • Hoesten/niezen in de elleboog. • Niet aan je gezicht zitten.
Hygiënemaatregelen
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: rivm.nl/ hygienerichtlijnen/basisscholen. Denk hierbij aan: • Handenwassen met water en zeep: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang1. • Gebruik van papieren handdoekjes. • Oppervlakten reinigen met water en zeep2. Een of meerdere personeelsleden moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: • Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd. • Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig.
Hygiëneregeling leermiddelen
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep. Ook materialen die met regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt worden met regelmaat schoon gemaakt met water en zeep.
Schoonmaak
Dagelijks intensieve schoonmaak door schoonmaakprofessionals.
Afstand personeel
Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
Aanwezigheid van leerlingen op school en (les)aanbod
• Alle leerlingen gaan volledig naar school. Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand gehandhaafd te worden. • Het is als vanzelfsprekend eigen schoolbeleid hoe invulling te gaan geven aan het lesaanbod. Scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. Voor al deze activiteiten gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het beperken van verplaatsingen in de openbare ruimte enz. De uiteindelijke afweging hierover zal op school- of bestuursniveau gemaakt moeten worden, in overleg met de MR en evt. de Veiligheidsregio, binnen de richtlijnen van het RIVM. Indien een groepsactiviteit georganiseerd wordt, dan vindt deze bij voorkeur buiten en in de eigen vaste klas of groep plaats. • Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van blaasinstrumenten is voor leerlingen in het primair onderwijs is toegestaan.
Ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) bij leeractiviteiten
Er is in principe geen ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) mogelijk in de school, behalve door vaste vrijwilligers
Ondersteuning van leerlingen door (externe) professionals in de school
Personen die de zorg in de school verlenen, dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen maar houden wel te allen tijde 1,5 meter afstand tot personeelsleden. Specifiek is de volgende maatregel van kracht: • Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp kan weer worden opgestart.
Contact ouder(s)/ verzorger(s)
Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s) (cf RIVM-richtlijn). Oudergesprekken vinden digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet aanwezig in het in de school. Oudergesprekken kunnen eventueel na schooltijd op het schoolplein of elders buiten plaatsvinden.
Vaste vrijwilligers en stagiaires
(Vaste) vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden in en rond de school uitvoeren en hiervoor bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding ontvangen, kunnen weer aanwezig zijn op school. Op hen zijn dezelfde regels van toepassing als op het personeel. Stagiaires kunnen, in afstemming met de opleiding, aanwezig zijn in de school.
Schoolplein
Klassen of groepen maken bij voorkeur gescheiden van andere klassen of groepen gebruik van het schoolplein. • Ouder(s)/verzorger(s) begeven zich niet op het schoolplein, tenzij de lokale omstandigheden t.b.v. het waarborgen van de 1,5m afstand tussen volwassenen en/of de verkeersveiligheid vraagt om (gedeeltelijk) benutten van het schoolplein voor het spreiden van volwassenen of voor het bieden van looproutes om de school(omgeving) te verlaten.
Looproutes in en om de school
De school hanteert looproutes.
Binnenkomst, ophalen en looproutes door school
De school wijst een plek aan waar leerlingen afscheid van ouder(s)/ verzorger(s) kunnen nemen voordat zij het schoolplein/de school betreden. Personeel staat buiten om halen en brengen in goede banen te leiden. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: • Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school tenzij de lokale omstandigheden t.b.v. het waarborgen van de 1,5m afstand tussen volwassenen en/of de verkeersveiligheid vraagt om (gedeeltelijk) benutten van het schoolplein voor het spreiden van volwassenen of voor het bieden van looproutes om de school(omgeving) te verlaten. Leerlingen worden door maximaal één volwassene opgehaald. • Om voldoende afstand tussen volwassenen te garanderen kunnen scholen ervoor kiezen om te werken met gespreide breng- en haaltijden. • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Pauzebeleid
De klas of groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft zo veel mogelijk gehandhaafd in de pauze.
Medisch handelen
Medische handelingen kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden uitgevoerd. Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig. Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg in het regulier én speciaal basisonderwijs moeten worden uitgevoerd waarbij normaal gesproken handschoenen worden gedragen, wordt geadviseerd deze nu ook te dragen. Extra middelen, zoals mondkapjes, zijn niet nodig.
Wegstuurbeleid
Cf richtlijn RIVM: wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 4, gaat het personeelslid naar huis. Cf richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 3, gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO. Gebruik geen temperatuurmeting als indicator. Zonder uitzondering moet een leerling of personeelslid met klachten naar huis. Een temperatuurmeting bij twijfel kan juist onduidelijkheid geven. Specifiek is de volgende maatregel van kracht: • Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald.
Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe: • Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten3 blijft thuis: • Neusverkoudheid. • Hoesten. • Moeilijk ademen/benauwdheid. • Tijdelijk minder ruiken en proeven. • Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis. • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang. • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis. • Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: • Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen. • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten. • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
Noodopvang kinderen in kwetsbare posities en leerlingen van ouder(s)/ verzorger(s) met cruciale beroepen
Met ingang van 8 juni wordt door scholen geen noodopvang meer aangeboden.
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang kan worden aangeboden, ook door externe partijen, mits de regels van dit protocol in acht worden genomen. Dat betekent dat ook hier de 1,5m maatregel tussen volwassenen en leerlingen en de thuisblijfregels voor het personeel van toepassing zijn op alle personen die ingezet worden voor de tussenschoolse opvang. Het heeft de voorkeur om leerlingen tussen de middag op school te houden om te eten middels tussenschoolse opvang om zo het aantal haal en breng bewegingen te beperken. Ouders/verzorgers kunnen niet gedwongen worden dit verplicht af te nemen op scholen die voor de sluiting van 13 maart geen ‘verplichte’ tussenschoolse opvang kenden. Het is dus onder voorwaarden (1,5 m, gespreid ophalen, looproutes, geen ouders/verzorgers in school en op het schoolplein) weer mogelijk de leerlingen tussen de middag naar huis te laten gaan.

Onderwijs op afstand (en privacy)

Hoe krijgt AMOS zicht op het effect op de ontwikkeling van de leerlingen van de scholensluiting en het afstandsonderwijs?
AMOS investeert in het op zo’n kort mogelijke termijn zicht krijgen op de effecten van de scholensluiting en het afstandsonderwijs. Dat doen allereerst de leerkrachten en andere collega’s, op de scholen. Zij brengen in kaart, per leerling, wat hij of zij nodig heeft, wat eventuele specifieke onderwijsbehoeftes zijn en zorgen voor een zo passend mogelijk aanbod en aanpak. De effecten en de daarbij passende eventuele ondersteuning zijn per school verschillend. Scholen worden ondersteund in het komen tot het op zo kort mogelijke termijn zicht krijgen op de benodigde passende aanpak. Dit is onderdeel van de reguliere kwaliteitszorg bij AMOS. Scholen en bestuur evalueren de periode van de scholensluiting en het afstandsonderwijs. Op deze manier leren we van de gemaakte keuzes en houden we vast aan wat goed gaat en verbeteren we wat er anders moet. Ook bespreken we de continuïteit van de ontwikkeling van onze leerlingen na de periode van scholensluiting en afstandsonderwijs. Daarbij werken wij samen met bijvoorbeeld de onderwijsinspectie, schoolbegeleidingsdienst en de PO-Raad.
Wat als wij thuis geen laptop of tablet hebben?
Hoewel onze scholen al veel devices hebben uitgeleend, zijn er niet genoeg voor elk gezin. Dat geldt voor nagenoeg alle scholen in de stad. Daarom heeft de gemeente Amsterdam bij de scholen geïnventariseerd hoeveel gezinnen thuis geen laptop o.i.d. hebben en zijn er vrijdag 3 april 460 chromebooks uitgeleverd die door de scholen verder aan gezinnen zijn verstrekt. We hopen komende tijd nog eens 300 chromebooks toebedeeld te krijgen.
Hoe zijn de door de gemeente uitgeleende devices verzekerd?
De gemeente heeft een eigen verzekeraar, Verzekeringen gemeente Amsterdam (VGA). De computers die aan u als ouder(s) worden uitgeleend vallen in principe onder uw inboedelverzekering en komen anders voor rekening van de gemeente, mits er bij ontvreemding bijvoorbeeld sporen zijn van braak. Mocht u het device verliezen door diefstal dan hebt u richting de gemeente een kopie van de aangifte nodig die u bij de politie hebt gedaan.
Mogen online lessen door de leerkracht worden opgenomen?
Ja, dat mag zolang deze ze niet verspreidt buiten de organisatie. Alles wat in Teams opgenomen wordt blijft binnen Office 365. Deze omgeving is alleen toegankelijk met gebruikersnaam en wachtwoord en zodoende niet publiek. Filmpjes kunnen vanuit Office 365 ook niet publiek gedeeld worden, maar alleen binnen AMOS. Expliciete instemming is niet nodig, wel is het netjes wanneer de leerkracht vooraf meldt dat iets opgenomen wordt.
Hoe gaan jullie thuisonderwijs geven als er meer leerkrachten ziek worden?
We proberen dan andere leerkrachten de inhoud voor de groep te laten verzorgen (die hulp zou eventueel ook van andere scholen kunnen komen) terwijl bijvoorbeeld ambulante / ondersteunende teamleden het contact met de kinderen overnemen.
Welke applicaties gebruiken jullie?
Dat verschilt soms per school, omdat scholen vanuit hun onderwijskundige visie soms vergaand gebruik maken van een bepaalde applicatie. In principe vormen Office 365 en dan met name de app Teams de basis van ons onderwijs, waarbij leerlingen doorgaans inloggen via het portaal van Miloo.
Hoe worden leerkrachten ondersteund in het gebruik maken van ICT?
Binnen veel teams wordt samengewerkt om elkaars sterke kanten op het vlak van ICT te gebruiken. Daarnaast zijn er gratis trainingen beschikbaar gesteld vanuit Microsoft en Skool (de systeembeheerder waar AMOS gebruik van maakt) om leerkrachten extra te ondersteunen in deze tijd. Ook binnen AMOS is er een platform voor kennisdelen waar leerkrachten elkaar kunnen helpen met bijvoorbeeld fimpjes maken of deze onderling uitwisselen.
Zijn de applicaties wel AVG-proof?
Ja, Office 365 voldoet in zijn geheel, dus ook Teams en Stream als onderdeel ervan, aan de AVG. Hiertoe wordt alle data opgeslagen in Ierland in plaats van in de Verenigde Staten. Ook is Office 365 een afgesloten omgeving, waarop alleen met gebruikersnaam en wachtwoord ingelogd kan worden.
Waarom staat de chatfunctie van Teams voor leerlingen aan?
We zien dat kinderen elkaar onderling opzoeken om elkaar te helpen of voor een praatje. Dit vinden we leuk en leerzaam en willen we niet belemmeren (door bijvoorbeeld de rechten voor het starten van een chat alleen bij leerkrachten te beleggen). Er zijn namelijk mooie initiatieven bekend van leerlingen die over meerdere groepen of zelfs meerdere scholen een hulpchat hebben aangemaakt om elkaar te helpen met de lesstof. Ook zou een leerling niet zelf zijn of haar leerkracht kunnen benaderen via de chat met vragen over de stof.

Wel vragen we u als ouder om af en toe mee te kijken. Een chat kan namelijk ook voor minder leuke dingen gebruikt worden. De gesprekken in Teams moeten net als alle gesprekken netjes verlopen en alle kinderen moeten mee kunnen doen. Als er geplaagd of gepest wordt zou u dat dan met uw kind willen bespreken en het aan de school door willen geven? Zo houden we het net als in de klassen voor iedereen veilig en gezellig. Het uitzetten van de chatfunctie is overwogen maar in verband met het leereffect geven we er de voorkeur aan dit niet te doen. NB: wel is een filteringsoptie aangezet waarbij op basis van scheldwoorden berichten automatisch tegengehouden worden.

Onderwijs en kwaliteit

Doen de scholen nog iets extra’s, buiten het normale aanbod om, voor leerlingen die achterstand hebben opgelopen?
Het kabinet heeft een subsidieregeling opgesteld, namelijk de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021. Scholen kunnen deze subsidie aanvragen om leerlingen extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis. De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Deze programma’s zijn niet verplicht en vinden plaats naast het reguliere onderwijsprogramma. Het inhalen van de achterstanden kan bijvoorbeeld in de vorm van extra onderwijsuren naast de gewone lesuren. Of door het organiseren van programma’s in de zomervakantie, in de weekenden of in de herfstvakantie. Een groot aantal van de AMOS scholen maakt gebruik, of gaat gebruik maken van deze regeling.

Protocollen en communicatie

Wat is het protocol als er lichte klachten zijn?
Voor zowel u als ouder, uw kind(eren) en onze teamleden geldt: bij lichte klachten thuisblijven. Het gaat dan om griepverschijnselen als keelpijn, hoesten, koorts etc. Leerlingen met klachten kunnen niet opgevangen worden.
Wordt er gecommuniceerd als er iemand op school ziek is?
Wij volgen de aanwijzingen van de GGD wanneer er een besmetting is vastgesteld. Wanneer er kans is op besmettingsgevaar (dit zou zelfs tijdens sluiting kunnen met noodopvang, ophalen van een device of huiswerk, etc.) wordt dit gedeeld.
Worden er maatregelen genomen om besmetting op school te voorkomen wanneer de sluiting voorbij is?
We zullen zorgen dat we ons ten alle tijden houden aan de voorschriften van de RIVM. We verwachten dat wanneer de sluiting opgeheven wordt er ook richtlijnen komen hoe we na de sluiting met elkaar en de leerlingen om moeten gaan en zullen op grond daarvan maatregelen treffen.